آخرین خبرها
خانه / اجتماعی / آپارتاید مذهبی یکی از ثمرات انقلاب ایران
آپارتاید مذهبی یکی از ثمرات انقلاب ایران

آپارتاید مذهبی یکی از ثمرات انقلاب ایران

برای همگان روشن است کە مهمترین دستاورد انقلاب بهمن ٥٧ گذاشتن یک قشر حاکم بر روی دست جامعە ایران است. آنچه که قشر حاکم را از سایر اقشار جامعه متمایز میکند ارجحیت قانونی آنها بر سایر اقلیت های دینی و مذهبی است. این قشر، مسلمانان شیعه دوازده امامی تنها شهروندان مسئول تحکیم و تداوم انقلاب اسلامی هستند، تمام نهادهای دولتی طوری بنیاد نهادە شدەاند کە هدف اصلی آنها تامین و حفظ مصالح، منافع و پرورش این قشر باشد. آیندە رژیم بستگی دارد به موقعیت برتر این گروە از شهروندان دارد و هزینە برتری بودن آنها بر دوش سایر شهروندان است. اصل 115 قانون اساسی : «رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.» طبق این اصل دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی در سطوح بالا برای سایر اقلیت ها غیر ممکن می باشد. در ماده 500 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است که « از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایر ادیان و مذاهب به منزله نفی مذهب تشیع است. بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب می شود.» در قانون اساسی این “جمهوری”، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «اقلیت های دینی شناخته شده» با حقوق دیگر «اقلیت» ها برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است. با توجە بە تاثیر گذاری این اصل های قانون اساسی و شیوە عملکرد حکومت اسلامی با مسلمانان غیر شیعه دوازده امامی و شهروندان غیر مسلمان، دلالت براین واقعیت می کند کە نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام آپارتاید (Apartheid) میتوان تلقی شود.

ادعای وجود تبعیض نژادی ومذهبی در ایران یک حدس یا ادعا خالی از حقیقت نیست، اکثر ایرانیان قربانی اپارتاید مذهبی هستند. نتائج یک نظر سنجی که پژوهشگران سوئدی در 80 کشور انجام دادەاند، ایران دومین کشور جهان در نظر تبعیض نژادی ومذهبی است. برتری قشر حاکم شکاف بین شهروندان را عمیق کردە است. پردە اسلام شیعە بر روی تمام امکانت پیشرفت کشیدە شدە است، مدیریت و ادراە کشور بە دست این گروە مشخص است، طوری شهروندان تنها داشتن آیندە نسبتا روشنی را مشروط بر مطابقت کامل با اسلام شیعە میدانند. دسترسی بە شغلهای دولتی، امکانات تحصیلی، برتری بلا مناضه برای انتخاب شدن در تمام اورگانهای تصمیم گیری محلی و کشوری، بە دست گرفتن نیروهای امنیتی و غیرە اقدامات هدفمندی است کە برای ثبات و گستراندن ریشە نظام از قبل پیش بینی شدە است و راە رسیدن بە چنین امکاناتی برای قشر حاکم هموارتر است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.